Przetargi

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
„JASIEŃ”
ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk
ogłasza

przetarg ograniczony na:

 1. jednorazowe sprzątanie terenu osiedla po zimie (chodniki, schody, ścieżki rowerowe, tereny zielone, place zabaw, drogi dojazdowe, teren przy garażach), z wywiezieniem nieczystości na wysypisko;
 2. pielęgnację zieleni w okresie wiosenno – jesiennym 2019r.;
 3. wymianę piasku w 16 piaskownicach na terenie Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „ Jasień” w Gdańsku;
 4. wykonanie prac projektowych remontu sieci c.w.u., węzłów cieplnych poziomów i cyrkulacji w budynkach ul. Damroki 30, Damroki 32-44, ul. Stolema 48-52, ul. Pólnicy 8-24.

Szczegółowy zakres prac należy osobiście odbierać w sekretariacie W.S.M. „Jasień” ul. Damroki 1 (pawilon F II p.) tel. 58 303-09-65 od dnia 21.02.2019r. w godz. od 900 do 1230 z dowodem wpłaty dokonanej w kasie Spółdzielni (oprócz środy):

  • dla pkt 1, 2, 3           – po 30,00 zł + VAT
  • dla pkt 4                    – 100,00 zł + VAT

Wadium /płatne przelewem na konto Spółdzielni/ wynosi:

 • dla pkt 1                    – 1 300,00 zł ( słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100)
 • dla pkt 2                    – 6 000,00 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)
 • dla pkt 3                    – 1 000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dziale Eksploatacji W.S.M. „Jasień” tel. 58 303-09-75.

Przetarg ograniczony odbywa się na podstawie Regulaminu „Organizowania przetargów i udzielania zleceń…”, z którym można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni www.wsmjasien.pl.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach /dla każdego punktu osobno/ z dołączoną do materiałów potwierdzoną kopią dowodu wpłaty wadium należy składać osobiście w sekretariacie W.S.M. „Jasień” (pawilon F II p.) w terminie do dnia 07.03.2019 r. do godziny 1000.

W przypadku, gdy wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Spółdzielnię wpłacone wadium przechodzi na rzecz Zamawiającego, co jest zgodne z zapisem ww. Regulaminu/§10 pkt 3/.

Zarząd W.S.M. „Jasień” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania przetargu ograniczonego w części lub całości bez podania przyczyny.