Przetargi

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „JASIEŃ”
ul.
Damroki 1, 80-177 Gdańsk
ogłasza przetarg ograniczony na:

Zimowe utrzymanie dróg dojazdowych, chodników i schodów na terenie W.S.M. „Jasień” polegające na odśnieżaniu oraz likwidacji skutków gołoledzi, celem utrzymania przejezdności dróg dojazdowych, chodników i schodów w okresie zimowym.

Szczegółowy zakres prac należy osobiście odbierać w sekretariacie W.S.M. „Jasień” ul. Damroki 1 /pawilon F II piętro/ tel. 58-303-09-65 od dnia 30.09.2019r. w godz. 900– 1230 z dowodem wpłaty w kwocie 40,00 zł +VAT dokonanej w kasie Spółdzielni /oprócz środy/.

Wadium wynosi 3 000,00 zł /słownie: trzy tysiące złotych 00/100.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dziale Technicznym tel. 58-303-09-75 lub 58-303-09-65 wew. 21.

Przetarg ograniczony odbywa się na podstawie Regulaminu Organizowania przetargów udzielania zleceń…”, który znajduje się do wglądu na stronie internetowej Spółdzielni www.wsmjasien.pl.

W przypadku, gdy wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Spółdzielnie wpłacone wadium przechodzi na rzecz Zamawiającego, co jest zgodne z zapisem ww. Regulaminu/§10 pkt 3/.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach z dołączoną do materiałów potwierdzoną kopią dowodu wpłaty wadium należy składać osobiście w sekretariacie W.S.M. „Jasień” /pawilon F II p./ w terminie do dnia 07.10.2019r. do godz. 1000.

Zarząd W.S.M. „Jasień” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania przetargu ograniczonego bez podania przyczyny.