Przetargi

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „JASIEŃ”
Damroki 1, 80-177 Gdańsk

ogłasza przetarg ograniczony na:

 1. roboty elewacyjne i towarzyszące dot. budownictwa wielorodzinnego:
 • remont balkonów                         – 58 szt.
 • docieplenie ścian budynków      – 2 551 m2
 • remont kominów                          – 2 szt.
 1. Malowanie klatek schodowych – 6 szt.
 2. Pomiary elektryczne:
 • wykonanie przeglądu i pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznych
  i piorunochronnych w 13 budynkach, 24 klatkach schodowych i 241 mieszkaniach,
 • wykonanie protokolarnego sprawdzenia stanu sprawności technicznej oraz pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji obwodów elektrycznych w pięciu kotłowniach /K-1, K-2, K-3,
  K-4, K-5/ Osiedla „JASIEŃ”.

Szczegółowy zakres prac należy osobiście odbierać w sekretariacie
W.S.M. „JASIEŃ” ul. Damroki 1 (pawilon F II p.) tel. 58 303-09-65 od dnia 11.04.2019r.
w godz. od 900 do 1230 z dowodem wpłaty dokonanej w kasie Spółdzielni (oprócz środy):

  • dla pkt 1                    – 100,00 zł + VAT
  • dla pkt 2                    – 50,00 zł + VAT
  • dla pkt 3                    – 30 zł + VAT

Wadium wynosi:

 • dla pkt 1        –   6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)
 • dla pkt 2        –   3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
 • dla pkt 3        –   1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dziale Eksploatacji W.S.M. „JASIEŃ” tel. 58 303-09-75.

Przetarg ograniczony odbywa się na podstawie „Regulaminu organizowania przetargów i udzielania zleceń…”, który znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.wsmjasien.pl.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach /dla każdego punktu osobno/ z dołączoną do materiałów potwierdzoną kopią dowodu wpłaty wadium należy składać osobiście w sekretariacie W.S.M. „JASIEŃ” (pawilon F II p.) w terminie
do dnia 29.04.2019 roku do godziny 1000.

Zarząd W.S.M. „JASIEŃ” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania przetargu ograniczonego w części lub całości bez podania przyczyny.