Przetargi

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

„JASIEŃ”

ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk

ogłasza powtórny przetarg ograniczony na:

Wykonanie wymiany zaworów z.w. podpionowych wraz z wstawieniem śrubunków w piwnicach budynków Osiedla Jasień ~505 szt.; poziomów instalacji c.w. i cyrkulacji wraz z zaworami podpionowymi w budynkach Damroki 30-42, Stolema 48-52, Pólnicy 8-24 oraz wyciszenia wibracji i hałasu sieci cieplnej c.o. i c.w.u. pomiędzy kotłownią K-2 i Damroki 30.

Szczegółowy zakres prac (100,00 zł + VAT) należy osobiście odbierać w sekretariacie W.S.M. „JASIEŃ” ul. Damroki 1 (pawilon F II p.) tel. 58 303-09-65 od dnia 22.07.2019r. w godz. od 900 do 1230 z dowodem wpłaty dokonanej w kasie Spółdzielni (oprócz środy):

Wadium wynosi  10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dziale Eksploatacji W.S.M. „JASIEŃ” tel. 58 303-09-75.

Przetarg ograniczony odbywa się na podstawie „Regulaminu organizowania przetargów i udzielania zleceń…”, który znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.wsmjasien.pl.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach /dla każdego punktu osobno/
z dołączoną do materiałów potwierdzoną kopią dowodu wpłaty wadium należy składać osobiście w sekretariacie W.S.M. „JASIEŃ” (pawilon F II p.) w terminie
do dnia 29.07.2019 r. do godziny 1000.

Zarząd W.S.M. „JASIEŃ” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania przetargu ograniczonego w części lub całości bez podania przyczyny.