Przetargi

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
JASIEŃ”
ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk

ogłasza przetarg ograniczony na:

  1. jednorazowe sprzątanie terenu osiedla po zimie (chodniki, schody, ścieżki rowerowe, tereny zielone, place zabaw, drogi dojazdowe, teren przy garażach), z wywiezieniem nieczystości  na wysypisko;

  2. pielęgnację zieleni w okresie wiosenno – jesiennym 2018 r.;

  3. wymianę piasku w 16 piaskownicach na terenie Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień”w Gdańsku;

  4. wykonanie prac projektowych remontu sieci c.o. i c.w.u. oraz węzłów cieplnych i cyrkulacji w budynkach przy ul. Damroki 28, ul. Stolema 31 – 37, ul. Stolema 39 – 49.

Szczegółowy zakres prac należy osobiście odbierać w sekretariacie W.S.M. „Jasień” ul. Damroki 1 (pawilon F II p.) tel. 58 303-09-65 od dnia 20.02.2018 r.
w godz. od 9
00 do 1230 z dowodem wpłaty dokonanej w kasie Spółdzielni (oprócz środy):

  • dla pkt 1, 2, 3  – po 30,00 zł + VAT
  • dla pkt 4          – 100,00 zł + VAT

Wadium /płatne przelewem na konto Spółdzielni/ wynosi:

  • dla pkt 1        – 1 500,00 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
  • dla pkt 2        – 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
  • dla pkt 3        – 1 000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać
w Dziale Eksploatacji W.S.M. „Jasień” tel. 58 303-09-75.

Przetarg ograniczony odbywa się na podstawie Regulaminu „Organizowania przetargów
i udzielania zleceń…”, z którym można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach ( każdy punkt osobno) należy składać osobiście w sekretariacie W.S.M. „Jasień” (pawilon F II p.) w terminie
do dnia 06.03.2018 r. do godziny 14
00.

W przypadku, gdy wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Spółdzielnię wpłacone wadium przechodzi na rzecz Zamawiającego, co jest zgodne z zapisem ww. Regulaminu/§10 pkt 3/.

Zarząd W.S.M. „Jasień” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania przetargu ograniczonego w części lub całości bez podania przyczyny.