Przetargi

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
JASIEŃ”
ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk

ogłasza przetarg ograniczony na:

  1. Okresowe, protokolarne sprawdzenie szczelności instalacji gazowych
    - z usunięciem nieszczelności i konserwacją – zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi w 75 budynkach, 126 klatkach schodowych, 1285 mieszkaniach i 5 kotłowniach osiedlowych.

  2. Okresową kontrolę stanu technicznego przewodów wentylacyjnych w 126 klatkach schodowych wraz z suszarniami, 1285 mieszkaniach, w hali garażowej G-2, w garażach dwupoziomowych szt. 50, 39 lokalach użytkowych, 5 kotłowniach gazowo – olejowych wraz z udrożnieniem niedrożnych przewodów.

Szczegółowy zakres prac należy osobiście odbierać /pobranie materiałów jest warunkiem uczestnictwa w przetargu/ w sekretariacie W.S.M. „Jasień” ul. Damroki 1 (pawilon F II p.) tel. 58 303-09-65 od dnia 07.12.2017r. w godz. od 900 do 1300 z dowodem wpłaty dokonanej w kasie Spółdzielni (oprócz środy):

    • dla pkt 1, 2 – po 40,00 zł + VAT

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać
w Dziale Eksploatacji W.S.M. „Jasień” tel. 58 303-09-75.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach ( każdy punkt osobno) należy składać osobiście w sekretariacie W.S.M. „Jasień” (pawilon F II p.) w terminie
do dnia 21.12.2017r. do godziny 14
00.

Przetarg ograniczony odbywa się na podstawie Regulaminu „Organizowania
przetargów i udzielania zleceń…”, z którym można zapoznać się
na stronie internetowej Spółdzielni www.wsmjasien.pl.

Zarząd W.S.M. „Jasień” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru
oferenta oraz prawo do odwołania przetargu ograniczonego w części
lub całości bez podania przyczyny.