Przetargi

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
JASIEŃ”
ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk

ogłasza powtórny przetarg ograniczony na:

Zimowe utrzymanie dróg dojazdowych, chodników i schodów na terenie W.S.M. „Jasień” polegające na odśnieżaniu oraz likwidacji skutków gołoledzi, celem utrzymania przejezdności dróg dojazdowych, chodników i schodów w okresie zimowym. 

       Szczegółowy zakres prac należy osobiście odbierać w sekretariacie W.S.M. „JASIEŃ”  ul. Damroki 1 /pawilon F II p./ tel. 58 303-09-65  od dnia 02.10.2018r. w godz. od 900 do 1230
z dowodem wpłaty w kwocie 40,00 zł + VAT dokonanej w kasie Spółdzielni /oprócz środy/.

        Wadium wynosi 3 000,00 zł /słownie: trzy tysiące złotych 00/100 /

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dziale Technicznym
tel. 58 303-09-75 lub 58-303-09-65 wew.21.

Przetarg ograniczony odbywa się na podstawie „Regulaminu organizowania przetargów i udzielania zleceń…”,
który znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni
www.wsmjasien.pl.

W przypadku, gdy wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Spółdzielnie wpłacone wadium przechodzi na rzecz Zamawiającego, co jest zgodne z zapisem ww. Regulaminu/§10 pkt 3/.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach z dołączoną do materiałów potwierdzoną kopią dowodu wpłaty wadium należy składać osobiście w sekretariacie W.S.M. „Jasień” /pawilon F II p./ w terminie do dnia 09.10.2018r. do godz. 1400.

  Zarząd W.S.M. „JASIEŃ” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania przetargu ograniczonego w części lub całości bez podania przyczyny.